[vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text][corona_charts type=”general” style=”doughnut2d” width=”49%” country=”nepal”]

[corona_charts type=”historical_lines” country=”nepal” width=”49%” height=”450″ limit=”10″ dot_vals=”true”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]The following are a collection of resources about coronavirus (COVID-19) in नेपाली from the Australian Government Department of Health:

 

Fact Sheets

 

संक्रमण निनित भएको व्यनिको निकट सम्पककमा आएकाहरूका लान

आफ्नो समुदायमा फर्किने

बारम्बार सोधिने प्रश्नहरू 

लक्षणहरूको पहहचान

घरमा अलग्गै बस्ने (आइसोलेसन) सम्बन्धी ननर्देशन

आवासीय वृद्ध स्याहार सेवाका निवासी, उिीहरूका पररवार सदस

विद्यालय र प्रारवभिक बाल्यािस्था केन्द्र, विद्याथी र अव

सामाजिक दूरी सम्बन्धी जनदेशन[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]